گذرگاه

این قسمت : یک قدم به جلو!

رمز های بازی سیمز 2
نوشته شده توسط : سروش ن - در ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٠
 

به نام خدا

رمزهای بازی برای Sims 2

Cheats for The Sims 2 for PC

 

برای اجرای رمز در سیمز 2 ابتدا باید کلید های Ctrl+Shift+C  را در یک زمان بزنید وسپس رمزها را وارد کنید که به شرح زیر است:

رمز                                                             کاربرد

StretchSkeleton                    بزرگ یا کوچک کردن سیمز

Help                                           لیست رمز های بازی

[aging [on or off                جلوگیری از پیر شدن

slowmotion [0-8]                        حرکت آهسته 0=> حالت عادی   8=> حالت آهسته

autopatch [On or Off ]                فعال سازی به روز شدن خودکار

expand                                       بزرگ و کوچک کردن پنجره رمز

Exit                                            خروج از پنجره رمز

 

...... و به علت زیاد بودن رمز های این بازی متن انگلیسی اون رو در زیر نوشتم . اگر واقعا رمز هایی مثل زیاد شدن مهمان در مهمانی ، روشن و خاموش کردن چراغهای کل شهر ، گرفتن پول تا اونجا که انگشتتون کار می کنه و از این قبیل رمزها رو می خواهید برید و متن اون رو بخونید ، متاسف هستم که نتونستم وظیفه خودم رو به طور کامل به انجام برسونم و نیمه کار شد و .......

 

معذرت می خوام!

 

To the English Language

 

Cheat Codes 

While playing a game, press [Ctrl] + [Shift] + C to display the console window. Enter one of the following case-sensitive codes to activate the corresponding cheat function:

Result                                           Cheat Code 

 

50,000 Simoleans                                 motherload

Makes Sims Larger or Smaller                     StretchSkeleton

List most cheat codes                            help

Display information about indicated cheat        help [cheat command]

1000 more Simoleons                              Kaching

Remove all Sim from neighborhood                 deleteAllCharacters

Toggle terrain types                             TerrainType [desert or

                                                  temperate]

Objects can be placed anywhere in buy and

build modes; hand tool can move any object       moveObjects [on or off]

Prevent Sims from aging                          aging [on or off]

Slow motion; 0 is normal, 8 is slowest           slowMotion [0-8]

Increase game performance with some

graphics glitches                                Vsync [on or off]

Enable postprocessing cheats; requires

video card that supports pixel shaders           boolProp               

                                                 enablePostProcessing [true

                                                 or false]

Toggle automatic game updates                    autoPatch [on or off]

Expand or contract console window                expand

Close console window                             exit

Postprocessing Cheats 

Use the following case-sensitive codes after enabling the Postprocessing cheats with the "boolProp enablePostProcessing true". Note: Do not enable or use the Postprocessing cheats unless your video card supports pixel shaders.

Result                                           Cheat Code 

Blur effect; red, green, blue value must be between

0 and 255, and x (bloom) between 0.0 and 1.0     bloom [r g b x]

Centered blur effect; centerX and centerY are

screen coordinates; x (vignette) must be between

0.0 and 1.0                                                  vignette [centerX centerY x]

Grainy screen effect                             filmGrain [val> <0.0-1.0]

Letterbox screen effect                          letterBox [val> <0.0-0.4]

1,000 Dollars 

Press crtl+shift+C and type "kaching" in lower case.

Quick Cash 

In the cheat menu (Ctrl+shift+c) thype in any assortment of letters. Then, type in kaching, press shift and left arrow key untill the whole word is highlighted. Press Ctrl+c and then press enter. Then, hold ctrl and press v. Kaching will appear. Keep holing ctrl and pressing v and enter untill you have as much money as you want. Then press esc to close out the window.

$50,000 

Enter the code 'motherlode'

Lots Is Not Light Up 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop lotTerrainLighting (True/False)", set to false and lots will not light up when highlighted in neighborhood.

Remove Bridges 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel (True/False) ", Set to false to remove bridges from neighborhood.

Removes House Graphics 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop displayLotImposters (True/False)", set to false to removes house graphics from neighborhood.

Toggle Shadows 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolProp simShadows (True/False)", toggle shadows on/off for Sims.

Shows Filename Of House 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop ShowLotPackageFilename (True/False)", in neighborhood, shows filename of house when lot is highlighted .

See Where The Sim Walk 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolProp displayPaths (True/False)", in neighborhood, set to true to see the path where the selected Sim walks to.

Blocks Appear 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop displayLookAtBoxes (True/False)", set to true and blocks appear on Sims faces and on parts where Sims look at.

Remove Shadows On Objects 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop objectShadows (True/False)", set to false to remove shadows on objects outside house.

Information 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop lotInfoAdvancedMode (True/False)", Set to true to show lot information.

Change Elevation Of Floor Tiles 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolprop constrainFloorElevation (true/false)", set to true will allow you to change elevation of floor tiles, set to will disable the ability to change elevation of floor tiles.

Place Objects Outside The Grid 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolProp snapObjectsToGrid (true/false)", you can place objects outside the grid.

ALL The Cheats Work 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolProp testingcheatsenabled (true/false)", if set to true ALL other cheats work.

Very Different Facial Structures 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "faceBlendLimits (on/off)", turns off facial bounding limitations. It prevents the normal corrections the game will make for two parents with very different facial structures.

Objects Outside The Grid 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "boolProp snapObjectsToGrid (true/false)", set to true, you can place objects outside the grid.

Invite More People To Parties 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "intProp maxNumOfVisitingSims 8", you can invite more people to your parties.

What Social Reaction Will Happen Next 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "social_debug ", you can tell what social reaction will happen before you do it.

Changes The Slope Angle Of A Roof 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "RoofSlopeAngle (15-75)", you can changes the slope angle of a roof .

List Cheats 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "help -all", you can list all the cheats.

Access The Windowed Mode 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "-w" to access windowed mode.

Start With Desired Resolution 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "-r[width]x[height]" to start with desired resolution (in pixels).

Fullscreen Mode 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "-f" to enter fullscreen mode.

Disables Sound 

Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter "-nosound" to disable the sound.

Listen To Music Included With Game  

First, open your The Sims 2/TSData/Res/Sound directory. The names of radio stations, plus a few more including Build mode and Neighborhood music should be here in *.package files. Copy and paste the file corresponding to whatever you want to listen to into another folder. Rename it from [File].package to [File].mp3. You can now listen to the sound/songs included in the file.

For Poor Families  

The trick is that no matter how many times you use an object, if you sell it in the same day, you can get all your money back. So if your Sim is poor and needs body points or something, buy a body machine and keep selling it back to refund all your money.

Slo - Mo 

Access the cheat screen and enter any number from 0 through 8. 8 will give you the slowest play, 0 the fastest.

Your Sims Grow Or Shrink

Access the cheat window and enter "StretchSkeleton."

Eliminate Aging 

Access the cheat window and enter "aging off."

Turn Aging On 

Access the cheat window and enter "aging on."

Cancel What Your Pets Are About To Do 

Open the cheat box, (Ctrl+shift+C) and type in: Boolprop petactioncancel true/false. If you type true, then you should have the ability to cancel what your dog/cat is about to do.

All Green Motives 

Open the cheat box, (ctrl+shift+C) and type in: max_motives. When you type that in, all of your Sims motives should be full with green

 

 very thanks